Personvern

Personvernerklæring

Norlegal Advokat Gran Canaria- som behandlingsansvarlig – respekterer våre klienters og besøkendes rett til personvern. Omfanget av de personopplysninger vi besitter om den enkelte, vil avhenge av den forretningsmessige relasjon vi har til vedkommende. Den bruk vi gjør av persondata vil være i samsvar med norsk, spansk og internasjonal lovgivning. Personvernprinsippene (nedenunder) følges.

Prinsippet om at behandlingen skal være lovlig, rettferdig og åpen.
Vår behandling av persondata er lovlig i så måte at den er i samsvar med minst ett av personvernforordningens (GDPR) rettslige grunnlag. I tillegg må vi – der dette er relevant  – forholde oss til øvrig regelverk. Eksempler på dette er lovgivning om taushetsplikt, hvitvaskingsregler, regler om lagringsplikt o.s.v. Spør oss gjerne ytterligere om dette om du er i tvil om hvorfor vi noen ganger ber om den type opplysninger vi gjør.

Behandlingen er rettferdig, som betyr at vi respekterer den enkeltes rett til personvern, og de forventninger denne har til at dette blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Vår behandling av persondata er åpen (NB. For den det gjelder), og det vil på forespørsel gis innsyn til de opplysninger vi besitter og hva disse benyttes til. Dette gjelder så langt som mulig, men innsynsrett kan nektes dersom fullt innsyn vil krenke andres rett til personvern eller det faller inn under opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Prinsippet om formålsbegrensning Norlegal Advokat Gran Canaria behandler personopplysninger for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål. Formålet vil kunne endres. Når dette skjer vil det avtales med den det gjelder. Som eksempel kan nevnes at formål endres når en person går over fra å være ”kontakt” til å bli ”kunde”. Personopplysninger gjenbrukes ikke formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet.

Prinsippet om dataminimering
Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen. Norlegal Advokat Gran Canaria samler ikke inn data utover det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Prinsippet om riktighet
Både vi som behandlingsansvarlig, og den person opplysningene gjelder, har interesse i at opplysningene er korrekte. Ansvaret ligger hos oss, men vi er avhengig av at den opplysningene gjelder informerer om eventuelle feil og ber oss rette opp. Retten til retting er noe ”den lagrede” har iht. loven. I noen tilfeller – dersom vi blir i tvil om vedkommende som henvender seg er den han/hun utgir seg for å være, vil vi be om dokumentasjon.

Prinsippet om lagringsbegrensning
Norlegal Advokat Gran Canaria følger gjeldende lovverk om arkiverings- og lagringsplikt. Personopplysninger slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for.

Prinsippet om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet
Norlegal Advokat Gran Canaria har rutiner og sikkerhetssystemer som gjør at personopplysninger behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes.

Prinsippet om ansvarlighet
Norlegal Advokat Gran Canaria har og tar ansvar for å opptre i samsvar med prinsippene for behandling av personopplysninger og for å ivareta de registrertes rettigheter og friheter. Dette ansvaret ligger på alle virksomheter som behandler personopplysninger. En viktig del av det å ta ansvar er å ta på alvor tilbakemelding om dette fra våre kunder / klienter.

ooOOoo

Norlegal Advokatfirma AS arbeider kontinuerlig for å opptre i samsvar med personvernforordningen og for å kunne dokumentere dette.